Commissie Brenninkmeijer brengt evaluatierapport over het bestuurlijk stelsel uit (Gemeente Amsterdam)

Een onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van Alex Brenninkmeijer heeft op vrijdag 15 juli een rapport uitgebracht over de evaluatie van het bestuurlijk stelsel in Amsterdam: het geheel van de gemeenteraad, het college van Burgemeester en Wethouders en de Bestuurscommissies. Dit rapport is aangeboden aan het college van B en W, en ter kennisname gestuurd aan de gemeenteraad en de Bestuurscommissies.

Achtergrond evaluatie

In 2014 is het bestuurlijk stelsel in Amsterdam gewijzigd, naar aanleiding van een wijziging van de Gemeentewet. De stadsdelen zoals ze bestonden, met deelraden en een stadsdeelbestuur, zijn opgeheven. In plaats daarvan zijn er Bestuurscommissies gekomen, die fungeren als een vooruitgeschoven post van het college van Burgemeester en Wethouders in de stadsdelen. Deze Bestuurscommissies zijn gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

In het coalitieakkoord van 2014 is afgesproken dat het college voorstellen zal doen voor de doorontwikkeling van het bestuurlijk stelsel. In het definitief besluit over het nieuwe bestuurlijk stelsel (d.d. 12 juni 2013) is besloten dat een onafhankelijke evaluatie van het bestuurlijk stelsel als geheel – inclusief de bevoegdheidsverdeling – plaatsvindt in 2016.

Planning

Een inhoudelijke bestuurlijke reactie van het college volgt dit najaar. Daarna zal dit worden besproken in de gemeenteraad.

Rapport:
https://www.amsterdam.nl/publish/pages/586270/1_amsterdam_2020_-_rapport_commissie_brenninkmeijer.pdf